Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu


2012. január 1-ével az MTA Izotópkutató Intézet beolvad az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézetbe, amely "Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont" néven mûködik tovább. A Kutatóközpont a két korábbi akadémiai intézet jogutódja az összes ebbõl eredõ kötelezettséggel. 2012. december 31-éig a kutatóközpont fõigazgatója Gadó János, gazdasági igazgatója Dzsudzsák Ilona.

A Kutatóközpont új honlapja elérhetõ a http://www.energia.mta.hu címen. A kutatóközpont honlapján információ található az intézet elérhetõségeirõl és szervezetérõl.

Magyar Tudományos Akadémia
KFKI Atomenergia Kutatóintézet (AEKI)

Cím: 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33.
Levelezési cím: 1525 Budapest 114, Pf. 49.
Fax: 06 1 395 9293
Telefon: 06 1 392 2222


Bemutatkozás

Az AEKI a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézete, fõ tevékenysége alap és alkalmazott kutatás végzése az atomenergia területén.
Az AEKI közel kétszáz kutatót, segéderõt és más alkalmazottat foglalkoztat, ebbõl kb. 100 fõ kutató. Az AEKI legfontosabb kutatási területei a reaktor fizika, termohidraulika, fûtõelemviselkedés, anyagtudomány, informatika bázisú tevékenység (szimulátorok építése, reaktor zóna adatgyûjtõk fejlesztése stb.) sugár- és környezetvédelem, nukleáris elektronika, kémia.
Az AEKI fõkonzulense a Paksi Atomerõmû Zrt-nek, fontos szerepe volt és van az atomerõmû élettartam hosszabbításában, teljesítménynövelésében és a biztonságnövelõ intézkedések kidolgozásában. Az Intézet tevékenységének fõ irányai: az atomerõmûvek hatásfokának és biztonságának a növelése, az élettartam hosszabbítás, és a negyedik generációs atomerõmûvek fejlesztésére létrejött nemzetközi együttmûködésekben való részvétel. Az Intézet prioritásai közé tartozik a kísérleti tevékenység.
Az Intézet üzemelteti a 10 MW-os budapesti kutatóreaktort, amely Budapesti Kutató Reaktor néven fogadja az európai kutatókat neutronfizikai alap és alkalmazott kutatások végzésére. A kutatóreaktor ellátja Magyarországot radioaktív izotópokkal, amelyeket elsõsorban a gyógyászat területén használnak fel. A reaktor hatékonyságát nagymértékben növeli a 2000-ben üzembe helyezett folyékony hidrogén típusú hidegneutron forrás.


alt

KFKI látkép

Az AEKI az OTKA Budapesti Kutatóreaktor Mûszerközpont Budapest Neutron Center (BNC)gesztor intézete.

Az AER (Atomic Energy Research) nemzetközi együttmûködés tevékenységét az AEKI koordinálja.

A kutatóreaktorról bõvebb információ itt található.

Története, múltja

Az intézet tevékenysége az 1950-es években kezdõdött, a Központi Fizikai Kutatóintézet (KFKI) keretei között. Az intézet 1992. január elsejétõl önálló.
A kísérleti munka mindig meghatározó volt. Az ötvenestõl a nyolcvanas évekig számos kritikus rendszeren folytak reaktorfizikai kísérletek. A ma is folyó termohidraulikai kísérletek a hetvenes években kezdõdtek egy VVER erõmûvet modellezõ hurkon. A kisléptékû súlyos baleseti kísérletek a kilencvenes évek eleje óta folynak.


Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja

Intézményünk országos és nemzetközi kapcsolatát az NIIF Program biztosítja