Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

AEKI Tudományos Tanács - ATT

Hírek

A Tudományos Tanácsról - kivonat az AEKI SzMSz-bõl (2007)

17.3. A Tudományos Tanács

A Tudományos Tanács a kutatóintézet legszélesebb körû szakmai fóruma, mûködtetését az Atv. 23. §-ának (1) bekezdésében foglalt szabály teszi lehetõvé. Az igazgató a kutatóintézet mûködését a Tudományos Tanács közremûködésével irányítja.
A Tudományos Tanács tagjait a minõsített tudományos fokozattal rendelkezõ kutatók választják, azonban tagjai nemcsak a minõsített kutatók közül kerülhetnek ki. A Tudományos Tanácsnak 11 tagja van, az elnököt a tagok maguk közül választják. Az igazgató és a tudományos igazgatóhelyettes nem lehetnek a Tudományos Tanács tagjai.
A Tudományos Tanács megbízatása legfeljebb öt évre szól, tagjai és elnöke újra választhatók.
A Tudományos Tanács minden kérdésben a jelenlévõk egyszerû szótöbbségével dönt. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt. Személyi kérdésekben a szavazás mindig titkos. A Tudományos Tanács akkor határozatképes, ha tagjainak több, mint fele jelen van.

A Tudományos Tanács feladatai, különösen:
- véleményt nyilvánít, javaslatot tesz a kutatóintézet célkitûzéseinek, tudományos koncepciójának, kutatási fõirányainak és témacsoportjainak meghatározására,
- a középtávú idõszakokban legalább egy ízben átfogó beszámolót hallgat meg egy-egy – az igazgató által kijelölt – tudományterületrõl, aminek alapján javaslatokat tehet a tudományterület kutatásainak módosítására (bõvítésére, szûkítésére, megszüntetésére),
- véleményt nyilvánít a tudományos továbbképzéssel kapcsolatos kutatóintézeti tématervek, illetve a Ph.D. házi védésre benyújtott értekezések tekintetében – tudományos fokozat elnyerése érdekében készült dolgozat a Tudományos Tanács elõzetes, támogató véleménye nélkül nem nyújtható be elbírálásra,
- fórumul szolgál neves hazai és külföldi szakemberek elõadásainak,
- elbírálja a kutatási témákra beadott pályázatokat, javaslatot tesz az igazgatónak a költségvetési támogatás felhasználására,
- ellenõrzi a kutatási témákat és értékeli a tudományos eredményeket,
- rendszeresen meghallgatja a projektekrõl szóló beszámolókat és értékeli a projektekben született tudományos eredményeket,
- állást foglal minden tudományos kérdésben, beleértve a tudományos minõsítést, a tudományos fõmunkatársi minõsítõ eljárás során a kutatói feltételek teljesülését (intézeti habilitációt),
- véleményt nyilvánít az igazgató által eléje utalt bármilyen – a kutatóintézet alaptevékenységével kapcsolatos – kérdésben,
- beszámoltatja a fiatal kutatókat.

A Tudományos Tanács általában havonta ülésezik.

Tagnévsor