Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

2. Folyamatos (on-line) mérések

2.1 Dózisteljesítmény mérések

A Telephely környezetellenõrzõ rendszerének gerincét alkotó mérõállomásokon elhelyezett GM-csöves mérõszondák (3. kép) segítségével történik a telephely 20 pontján
(egy ponton közvetlenül a központi adatgyûjtõ helyiségében) lévõ pillanatnyi gammadózisteljesítmény
meghatározása. A referencia állomáson a gamma dózisteljesítmény mérés BITT szondával egészült ki (lásd 2.3 fejezet). A detektorjelek (impulzusok) telefonkábelen keresztül jutnak a központi adatgyûjtõbe (4. kép), ahol a mért adatok a feldolgozást követõen megjelennek az adatgyûjtõ monitorán, majd megtörténik a mágneses adatrögzítésük. Szignifikáns szintemelkedésre hangjelzés figyelmezteti az ügyeletest. A kijelzõ panelen azonnal megtekinthetõ a 20 db GM szonda által detektált dózisteljesítmény értéke, illetve 5 percre visszamenõleg egy diagramon a dózisteljesítmény változása. Ellenõrzés céljából a riasztást megelõzõ idõszak dózisteljesítmény változása állomásonként grafikusan szintén megjeleníthetõ vagy kinyomtatható. A munkaidõn kívüli szintemelkedés esetén, a munkaidõn kívüli ügyeletes szöveges üzenetben (SMS) értesítést kap a megemelkedett dózisteljesítményrõl, melyet követõen mobil hálózati kapcsolat segítségével tájékozódhat a telephelyi dózisteljesítmény értékekrõl.
A napi adatfeldolgozások során az elmúlt 24 óra méréseredményeirõl (napi átlag, maximum, minimum, stb.) készül kimutatás. Hasonló jellegû kiértékelés készül a havi és az évi mérések eredményeirõl. Az egyes állomásokon mért tízperces értékek naponta nyomtatásra majd archiválásra kerülnek. 17 mérõállomáson mért dózisteljesítményre vonatkozó statisztikai adatokat az I. táblázat tartalmazza.

3. fénykép. Mérõszonda a 9-es állomáson

4. fénykép. A központi adatgyûjtõ

A korábbi években megtörtént a telephelyen mûködõ on-line környezetellenõrzõ rendszer korszerûsítése. A környezetellenõrzõ rendszer a telephelyen kiépített hálózaton keresztül folyamatosan gyûjti a gamma dózisteljesítményt mérõ szondák, meteorológiai állomások és egyéb állapotjelzõk adatait. A hálózathoz kapcsolt számítógépes rendszer feldolgozza, archiválja és megjeleníti az említett adatokat. A Szolgálat, a fejlesztés keretében létrejött új számítógépes környezetellenõrzõ rendszere a korábbi rendszerhez viszonyítva számos szempontból korszerûbb és modernebb.
A 2009-ben üzembe állított új számítógépes feldolgozó és grafikus megjelenítõ rendszer folyamatosan bõvül a felmerülõ igények és lehetõségek alapján. A rendszer új adatszolgáltató egysége fogadja a KFKI Környezeti Sugárvédelmi Ellenõrzõ Rendszer Központi Egységének adatait. A központi egység digitális jeleit egy 48 csatornás számláló egység alakítja át számadatokká. A 48 csatornán érkezõ adatok a detektor állomásokról érkezõ beütésszámokat (állomásonként két csatorna az érzékeny és az érzéketlen szonda számára), a meteorológiai állomásról az idõjárási adatokat (szélirány, szélsebesség, légnyomás), valamint az állomások légforgalmának és a szennyvízellenõrzõ állomás vízforgalmának üzemidejét foglalják magukban (1. kép).

A színes ablakok az állomások pillanatnyi és átlagos dózisteljesítményeit mutatják. A
jobb alsó sarokban a kijelölt (16B) állomás elõzetes dózisteljesítményeibõl rajzolt grafikon, a bal felsõ sarokban a meteorológiai adatok, a háttérben pedig a KFKI telephely mûholdas felvétele látható.
Az új számítógépes rendszerrel kiegészített környezetellenõrzõ hálózat néhány elõnye a korábban alkalmazott rendszerhez képest:
· a világ bármely internetes hozzáféréssel ellátott pontján használható (az
illetékesek akár otthon is részletesen tájékozódhatnak a dózisteljesítmény és
meteorológiai adatokról),
· felhasználóbarát (az igényeknek megfelelõen számos mûködési mód állítható be),
· részletesebb tájékoztatást nyújt (idõjárási adatok, valós idejû grafikon stb.),
· a rendszer akár másodpercenként is képes új adatokat szolgáltatni,
· a rendszer alkalmas mozgólaboratórium által szolgáltatott adatok fogadására és megjelenítésére,
· grafikai megjelenítéssel dolgozik, valós (arányaiban pontos) mûholdfelvétel
alapján. 2010 márciusától, a Telephely négy kiválasztott mérési pontonján kéthavonta kiértékelésre kerülõ termolumineszcens detektor (TLD) dózismérõk is találhatóak (5. kép). Ezek áramforrást nem igénylõ, passzív eszközök. Jelentõségük az esetleg kiesõ energiaellátástól való független mûködésükben van. Kiértékelésük a Harshaw 6600 mérõkészüléken történik (17. kép). A 2010. évre vonatkozó dózisméréseket mutatja be a II. táblázat.

5. kép. Kihelyezett TLD detektor cseréje

2.2 Meteorológiai mérések

A meteorológiai adatok közül a szélirány, szélsebesség és a légnyomás adatok kerülnek folyamatosan mérésre és tárolásra. A szélmérõ a III. épület tetõzetén a talajszint felett mintegy 30 m-es magasságban helyezkedik el. A 2010. évre vonatkozó szélirány és szélsebesség gyakoriság értékeket mutatja be az 1. ábra. A korábban telepítetten kívül az elmúlt években egy újabb meteorológiai állomás létesült, melynél tízpercenként kerülnek az adatok megjelenítésre. Ezen a meteorológiai állomáson a szélirány, szélsebességmérés 10 m magasságban történik.

2.3 Referencia („A” -típusú) állomás

A Telephely északnyugati részén került telepítésre a környezetellenõrzõ mérõállomás, amely – mûszerezettségében – a Paksi Atomerõmû körül létesített „A”-típusú környezetellenõrzõ állomásokkal egyezik meg, így ez joggal nevezhetõ referencia állomásnak. Az 6. képen bemutatott állomással 2006 õszétõl folyamatosan mûködik az on-line kapcsolat, heti, illetve havi rendszeres mintacserével folynak az off-line mérések és a kiértékelések (lásd még a 3.1 fejezetet).

6. kép. A referencia állomás

On-line mérések:

· folyamatos gammadózis teljesítménymérés BITT szondával (10 nSv/h-10 Sv/h
mérési tartomány) (7. kép),
· folyamatos jód-távmérés (a levegõ jódtartalmának meghatározására aeroszol,elemi és szerves formában) béta plasztik és NaI detektorral.
A mérõállomás, az elõzõkben felsorolt méréseket végzõ berendezéseken kívül, a következõ egységeket tartalmazza:
· központi számítógép,
· szünetmentes tápegység,
· meteorológiai mérõállomás berendezései (8. kép),
· szélirány mérõ,
· szélsebesség mérõ,
· adatátviteli berendezés és szoftver.

A BITT szonda által megjelenített adatok

Az állomás dózis-teljesítménymérõje és nagytérfogatú mintavevõje, valamint a meteorológiai merõállomás egységei is folyamatosan mûködnek.

6. fénykép. Szélirány és szélsebesség mérõ a referencia állomáson

A referencia - mérõállomás 2008-ban további fejlesztések történtek

A mérési adatok folyamatos archiválása a Szolgálaton lévõ számítógépre.

A dózis-teljesítmény és egyéb szintemelkedésnél figyelmeztetõ jelzés kiépítése.

2.4 Légköri kibocsátásmérések

A Kutatóreaktor szellõzõkéménye az Izotóp Intézet Kft. és a Reaktor Üzem (RÜ) légforgalmát bocsátja ki. A reaktorágban elhelyezett jódmérõk mérései alapján a RÜ nem bocsátott ki radiojódot. Az �izotópágban� a kibocsátott 131I és 125I mennyiségét a 2/a, 2/b. ábrán mutatjuk be. A mérést az Izotóp Intézet Kft. végezte, szakaszos mintavétellel. A mintavételezést a kéménybe kibocsátott levegõbõl, FPP-típusú (orosz gyártmányú) aeroszol szûrõ és aktív szén szûrõ segítségével végzik. A hatósági kibocsátási korlát
(az Izotóp Intézet Kft. tevékenységébõl):

131I: 1,6*1012 Bq /év
125I: 4,9*1012 Bq /év.

A tervezett kibocsátás értéke:
131I: 5,1*1010 Bq /év
125I: 4,9*1010 Bq /év.

A tényleges kibocsátás értéke:
131I: 2,1*1010 Bq /év
125I: 5,0*108 Bq /év.

A radioaktív nemesgáz mérésére vonatkozó adatok nem kerülnek az általunk üzemeltett adatgyûjtõbe, azonban a RÜ mérései alapján megállapítható, hogy az elmúlt évben kizárólag 41Ar-t (levegõ aktivációs terméket 4914 üzemóra mellett) összesen
42,2 TBq értékben regisztráltak. Hatósági kibocsátás korlát nemesgázokra vonatkozóan a RÜ ágban (50000 reaktor üzemórát feltételezve) 70 TBq/év.