Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Postacím: 1525 Budapest 114, Pf. 49. * Telefon: +36 1 392 2222 * E-mail: aeki@aeki.kfki.hu

1. Feladataink

1. A Környezetvédelmi Szolgálat feladatai
Az Atomenergia Kutatóintézet (AEKI) Környezetvédelmi Szolgálata jelenlegi
tevékenysége során biztosítja:
· a KFKI telephely nukleáris környezetellenõrzését (1. kép),
· a Központi Izotópraktár (továbbiakban KIR) kezelését,
· a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását,
· belsõ sugárterhelés méréseket,
· a személyi és munkahelyi dozimetriai szolgáltatást,
· a besugárzó laboratórium üzemeltetését,
· a folyamatos, 24-órás sugárvédelmi ügyeletet,
· baleseti, illetve rendkívüli helyzetben a Balesetelhárítási és Intézkedési Tervben
(BEIT) rögzítetteknek megfelelõen részt vesz a felderítésben és az elhárításban, e
tevékenységét mozgólaboratórium is elõsegíti,
· regisztrált adatokat továbbít az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenõrzõ
Rendszer Információs Központ (OKSER IK) hálózatába.

1. kép. KFKI telephelyi környezetellenõrzõ rendszerének megjelenítõ panelje

A fenti tevékenységek a MSZ EN ISO 9001:2009 minõségbiztosítási szabványnak
megfelelõen, a mérõeszközök hitelesítése a Mérésügyi Törvény [1] elõírásait betartva történik.
A 2003. évben a Környezetvédelmi Szolgálat belsõ sugárterhelés és a személyi dozimetriai vizsgáló részlege megkapta az akkreditált minõsítést. A Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) évente felülvizsgálja és 4 évente megújítja.
A munkahelyek sugárvédelme a helyi vezetõk felelõsségi körébe tartozik. Ennek részleteit a 2008. november 19-én, az ÁNTSZ Országos Tisztifõorvosi Hivatal Közegészségügyi Fõosztálya által jóváhagyott, a KFKI Telephelyi Sugárvédelmi Szabályzata rögzíti.
A Környezetvédelmi Szolgálat végzi az Izotópkutató Intézet (IKI) és az Izotóp Intézet Kft. épületeinél a levegõ radionuklid tartalmának ellenõrzését és a dózisteljesítmények folyamatos regisztrálását külön megállapodás alapján. Ehhez hasonlóan a Szolgálat munkaidõn kívüli sugárvédelmi ügyeletet lát el ezen intézetek területén is.
Felkérésre a Környezetvédelmi Szolgálat az elmúlt évekhez hasonlóan ellátja a Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet (MFA) és a Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet, (SZFKI) sugárvédelmi ellenõrzését. Ennek keretében történik ezen intézetekhez kerülõ új dolgozók sugárvédelmi felkészítése, vizsgáztatása, illetve sugárvédelmi besorolása, valamint a besorolások megújítása.
A Környezetvédelmi Szolgálat a környezetellenõrzés mellett a telephely intézeteiben – AEKI, SZFKI, MFA és a GÁBSEB Bt.-ben – TLD személyi gamma-dózisméréseket, valamint az AEKI Reaktor Üzem (RÜ) és dolgozói részére TLD munkahelyi és személyi gamma- és netron-dózisméréseket végez. Folyamatos filmdozimetriai ellenõrzést, nyilvántartást biztosít az AEKI, az SZFKI, az MFA és a GÁBSEB Bt. részére. A Környezetvédelmi Szolgálat felkérésre a fenti intézetek részére belsõ sugárterhelés mérést is végez.
A környezet sugárzási adatait, illetve azok változásait széleskörû érdeklõdés kíséri. A Környezetvédelmi Szolgálat fontos feladatának tartja ezen érdeklõdés szakszerû kielégítését. A Környezetvédelmi Szolgálat honlapján (http://kvsz.kfki.hu/) az elõzõ évek mérési adatai, egy külön weblapon (http://148.6.176.241) pedig az aktuális dózisteljesítmény adatok érhetõk el. A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) hallgatói képzésének része az AEKI sugárvédelmi rendszerének ismertetése. Az érdeklõdõket igény esetén látogatóként a Környezetvédelmi Szolgálat fogadja és részletes tájékoztatással áll rendelkezésükre (2. kép).

2. kép. Oktatás a Környezetvédelmi Szolgálat mérõállomásán